Ngày: Tháng Mười 10, 2021

Thumbnail
10/10/2021

Thái Nguyên là tỉnh hình thành cụm công nghiệp, khu công nghiệp khá sớm. Tuy nhiên với sự phát triển như vũ bão, các khu công nghiệp không đáp ứng được nơi ở cho công nhân, kỹ sư. Tạm thời...

Xem thêm